info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Overheidscommunicatie

Geplaatst op 24 mei 2010

De kop is er af. Vorige week dinsdag was de eerste bijeenkomst van de commissie Ruimtelijke Zaken. In die vergadering stelde de heer Huijgen (CDA) een interessante vraag over de keuze van het plaveisel aan de Bosrand.

Wat is het geval. Vorig jaar ontstond er onrust over de reconstructie/onderhoud van de Bosrand, Kastanjelaan en Prins Hendrikweg. Eenvoudig gezegd ging het over: draaien we daar asfalt of gooien we er klinkers in. De bewoners kwamen naar een informatieavond met het idee dat ze nog konden meepraten. Maar op die avond bleek dat het college al gekozen had voor klinkers. De mensen natuurlijk boos. Dus besloot het college alsnog via een enquête de mening van de aanwonenden te peilen.

Op 20 april besloot het college de reconstructie/onderhoud met deels klinkers en deels asfalt uit te voeren. Onduidelijk bleef wat de uitslag van de enquête was. Raadslid Huijgen was over de gang van zaken verbaasd. Ik ook. Het ging natuurlijk om een besluit van het vorige college met toen nog het CDA erin. Moedig van Huijgen om daar vragen over te stellen.

In eerdere bespiegelingen heb ik de gang van zaken rondom de Bosrand al als voorbeeld genoemd van gebrekkige communicatie door het college. Het oude college heeft in zijn laatste vergaderdag op 20 april die lijn nog even doorgetrokken. Continuïteit van beleid heet dat.

Had het anders gekund? Lijkt me wel. Het college neemt eenvoudigweg een besluit op basis van de uitkomsten van de enquête en maakt zijn besluit tegelijkertijd met de uitkomsten van de enquête bekend. Dan snapt iedereen wat er aan de hand is en voorkom je allerlei gedoe. Natuurlijk leg je in de toelichting de verbinding tussen besluit en enquête-uitkomst.

Voor Wij Putten is een andere wijze van besturen heel belangrijk. Dat is één van de hoofdredenen waarom we Wij Putten hebben opgericht en waarom Wij Putten meedoet in het college. Anders besturen betekent dat we vooraf in gesprek willen met de betrokkenen en heel goed naar hun argumenten willen luisteren. Het gemeentebestuur neemt vervolgens een goed gemotiveerd besluit en legt dat vervolgens goed uit. Zo willen we het in de toekomst graag zien.

Inmiddels zijn de aanwonenden aan de Kastanjelaan, Bosrand etc. via een brief door de gemeente geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête. Op basis van enkele signalen krijg ik de indruk dat het oude college de uitkomsten van de enquête in zijn besluit serieus heeft meegenomen. Als raadslid ben ik (nog) niet geïnformeerd.

Conclusie: inhoudelijk is er waarschijnlijk niet veel aan de hand, maar qua overheidscommunicatie moet er nog wel een verbeterslag worden doorgevoerd.

Bespiegeling: Van de regel in de drup

Geplaatst op 30 april 2010

Het gekijf in de media over de reden waarom het CDA niet in het college zit, gaat deze week nog vrolijk door. Het CDA blijft maar zout in eigen wonden strooien en krijgt op eigen verzoek publiekelijk oorvijg na oorvijg. Je moet er maar lol in hebben.

Voor Wij Putten is het nieuws natuurlijk dat we deelnemen aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Daarom besloot het bestuur van Wij Putten om afgelopen woensdag met een flyer de markt op te gaan. Uitleggen aan onze eigen inwoners waarom we meedoen, dat past in de lijn van Wij Putten. We hadden woensdag ook nog eens prachtig voorjaarsweer, wat kan er dan nog misgaan?

Nou, nog een heleboel. Binnen een half uur zat ik al op het gemeentehuis. In Putten mag je als politieke partij niet zo maar de markt opgaan om met behulp van gedrukt materiaal uit te leggen waarom je deelneemt in het nieuwe college. Dat moet je eerst aan datzelfde nieuwe college vragen. Kosten: € 16,–.

In eerste instantie dacht ik nog dat iemand een grapje met me wilde uithalen. Waar is die Frans Bauer? Maar het was bloedserieus. Artikel 2.1.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt verspreiding van gedrukt materiaal. Het eerste lid van dit artikel luidt:

1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

(Overigens geldt deze situatie in heel veel andere gemeenten.)

Verspreiding van commercieel drukwerk aan banden leggen, dat snap ik. Maar dat het ‘openbare orde’-argument ook geldt voor politieke partijen, dat had ik werkelijk niet gedacht.

Is de werking van artikel 2.1.3.1. van de APV niet te rigide? Heeft de gemeenteraad van Putten echt bedoeld om politieke partijen op deze wijze aan banden te leggen? Verkoop van een krantje is echt iets anders dan een flyer van een politieke partij. Ik mag dus op de markt niet eens het bestuursakkoord uitdelen, aanbevelen of zelfs maar bekend maken. Ik mag zelfs mijn visitekaartje niet overhandigen. Ook oppositiepartijen moeten eerst aan het college ontheffing vragen om op de markt te mogen uitleggen waarom ze het collegebeleid niet steunen.

Je moet natuurlijk uitkijken om niet te grote woorden te gebruiken, al speelt artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting) hier wel een rol. De rechtstaat komt er echt niet door in gevaar, maar het is wel een belemmering van het functioneren van de lokale democratie. Te meer omdat er ook kosten aan het verkrijgen van een ontheffing zijn verbonden. En laten we eerlijk zijn, zou het college een verzoek tot ontheffing weigeren? Ik kan me het niet voorstellen. Ik denk dat we hier eerder te maken hebben met een gevalletje ‘iets te veel geregeld’.

Bespiegeling: Er in!

Geplaatst op 24 april 2010

In de raadsvergadering van donderdag 22 april jl. is Roelof Koekkoek, van Wij Putten, als wethouder gekozen in het nieuwe college. Een college van ChristenUnie, Wij Putten en SGP. Wij Putten definitief in het college.

Toch was het gespreksonderwerp van de avond niet dat Wij putten ‘erin’ zat, maar dat het CDA ‘eruit’ lag. In 1994, met paars, gebeurde dat al landelijk. Nu, 16 jaar later, ook in Putten. En daar is zelfs D66, zoals in 1994, niet voor nodig. Niemand heeft een abonnement op het dagelijks bestuur, en dat is maar goed ook. Dat komt het democratisch gehalte van het lokaal bestuur alleen maar ten goede.

Ook opvallend, Jan van Putten wees er fijntjes op, is dat er 3 vrouwen in de raad zitten. Slechts drie. Alleen ChristenUnie, Gemeentebelangen en Wij Putten hebben ieder één vrouwelijk raadslid. Ook Wij Putten lukte het niet om meer vrouwen hoog op de lijst te krijgen. Dat is wel heel mager, niet echt een afspiegeling van de Puttense samenleving.

Maar gespreksonderwerp of niet, het meest opvallende is toch gewoon dat Wij Putten in het college zit. Een partij die maandag 26 april haar ½-jarig bestaan viert. Vanuit het niets, zo in het college. Dat zie je niet vaak. Nu was voor Wij Putten deelnemen aan het college geen ‘must’. Ons ging het vooral om de inhoud. En die inhoud, het collegeakkoord, is ronduit goed. Wij Putten staat er vierkant achter.

Voor Wij Putten is het belangrijk dat het nieuwe college veel meer de Puttenaren gaat opzoeken. Heel goed luisteren naar de eigen inwoners als het over hun buurt of wijk gaat. Dat neemt niet weg dat uiteindelijk het college en de raad de besluiten nemen. En ook die besluiten moeten goed worden uitgelegd. Kortom, een andere stijl van besturen.

Daarom is het heel mooi dat Wij Putten de portefeuille openbare ruimte heeft gekregen. Dat gaat over het groen en de wegen, dus over de directe leefomgeving van de mensen.

Daarom is het heel mooi dat Wij Putten de portefeuille ‘wijkgericht werken’ heeft gekregen. Dan hebben we het over het betrekken van de inwoners bij besluitvorming over hun eigen straat en wijk.

Daarom is het heel mooi dat Wij Putten de portefeuille communicatie heeft gekregen. Want communiceren is het moeilijkste wat er is. Communiceren is tweerichtingsverkeer. We moeten communiceren voorafgaand aan besluitvorming en daarna.

Wij Putten mag tevreden zijn met dit bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling. Wij Putten in het college, dat is toch wel het meest opvallende resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

 

Bespiegeling: Visie

Geplaatst op 19 april 2010

‘Als de ontwikkelingen in het bedrijfsleven ons iets hebben geleerd, is het wel dat schaalvergroting niet de ideale weg is. Kleine, homogene eenheden werken effectiever.’

Geen zin die deze Herman voor u heeft verzonnen (helaas), en ook geen citaat van Pim Forteijn. Nee, deze zinsnede is van Herman Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State. Hij uitte vorige week kritiek op de landelijke politiek omdat deze partijen in hun verkiezingsprogramma’s gebiologeerd zijn door bezuinigingen. Er moet bezuinigt worden en de één zet nog hoger dan de ander. De waterschappen moeten worden samengevoegd met provincies. Gemeenten moeten meer gaan samenwerken in regios en kleine gemeenten moeten worden opgeheven. Tjeenk Willink vraagt zich af of er ook nog een visie achter die bezuinigingsdrift zit.

‘Putten gaat € 2 miljoen bezuinigen’, dat is de kop in de Stentor van zaterdag 17 april jl. Dit n.a.v. de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord tussen CU, Wij Putten en SGP. Natuurlijk ben ik trots op het feit dat Wij Putten mee doet in het nieuwe college. Knap staaltje werk van Wij Putten, een vereniging die pas op 26 oktober 2009 werd opgericht. Maar Wij Putten gaat natuurlijk niet deelnemen aan een college om we dol zijn op bezuinigen. Sterker nog, dat bezuinigen is geen hoofdzaak. Geld is slechts een middel.

Waar gaat het wel om. Wij Putten wil dat ons dorp op een andere manier wordt bestuurd. Niet meer zoals in het verleden over de hoofden heen van de burgers, maar veel meer samen met onze eigen inwoners. Niet meer zwijgen in de gemeenteraad, maar uitleggen en verantwoording afleggen.

Daarom zet het nieuwe college in de komende 4 jaar zwaar in op het wijkgericht werken. In overleg met bewoners gaan we het geld voor het onderhoud van groen en wegen gericht inzetten in buurten en wijken. Dus niet alleen vanuit het gemeentehuis de plannen maken, maar met de mensen. Het is tenslotte hun straat, hun wijk. Zij wonen er!

Maar daar blijft het niet bij. Het college gaat ook samen met de bewoners een buurtgericht veiligheidsactiviteitenplan opstellen. Jongeren betrekken bij het opstellen van het jeugdbeleid. Onze eigen inwoners krijgen ook meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Daarvoor gaan we ook investeren in gemeentelijke communicatie.

En inderdaad, financieel zullen we een stapje terug moeten doen. We denken nu dat het gaat om € 2 miljoen op jaarbasis in 2014. In de jaren daaraan voorafgaand zal het minder zijn. Maar het is een aanname, wie het echt weet, mag het zeggen.

Wij Putten heeft in het verkiezingsprogramma staan dat we geen MFC en rondwegen willen. In het collegeprogramma is dat overgenomen. Zo krijgt die € 2 miljoen snel invulling. Ook versoberen we plannen om bedrijfsterreinen en het straatwerk in het centrum te verfraaien.

En zo kan het dus gebeuren dat het nieuwe college de budgetten voor het onderhoud van groen en wegen ongemoeid laat, de ondersteuning van de kwetsbare groepen in het dorp in tact laat en zelf investeert in het welzijn van onze burgers.

Dat is het verhaal van het nieuwe college. Gericht investeren en bezuinigen met verstand. Een crisis zodanig benutten dat je sterker uitkomt. Het collegeakkoord ‘Samen voor Putten’ voldoet daaraan.

Dus heeft Tjeenk Willink het bij het rechte eind. En gemeentelijke herindelingen? Daar gaan we even geen tijd aan besteden. We hebben in Putten wel wat beters te doen.

Bespiegeling: Geen dringende onderwerpen

Geplaatst op 7 april 2010

‘Raadslid’, dat was de eerste gedachte toen ik, na een veel te korte nacht, op 4 maart wakker werd. Dat was wel even wennen. Maar, niet geaarzeld. Dus heb ik direct bij mijn werkgever melding gemaakt van dit heugelijke feit, zoals dat hoort. Je moet daarover geen gras laten groeien. Ook mijn bestuurslidmaatschap van het Christelijk College Groevenbeek heb ik met onmiddellijke ingang opgezegd. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling wil ik voorkomen. Groevenbeek heeft tenslotte een dependance in Putten.

Maar was al die haast nou wel nodig? Nou, tot nu toe heb ik sinds 3 maart jl. de raadzaal eenmaal van binnen gezien. Dat was tijdens de installatie van de nieuwe raad. Daarna ben ik er niet meer geweest. Deze week kreeg ik een mailtje vanuit het gemeentehuis. De raadsvergadering van 8 april gaat niet door, geen dringende onderwerpen. De eerstvolgende inhoudelijke raadsvergadering is op 3 juni a.s. Tussendoor moeten nog wel de nieuwe collegeleden gekozen worden.

Was al die haast dan wel nou nodig? Jazeker wel, maar waarschijnlijk was ik wat te ongeduldig. Had ik andere verwachtingen.

Geen dringende onderwerpen, voor de gemeenteraad. De raad mag dan het hoogste orgaan binnen de gemeente zijn, dat betekent nog niet dat de raad vaak bijeen moet komen. Eén keer in de drie maanden is kennelijk, in een tijd van financiële en economische crisis, voldoende.

Sinds de verkiezingen van 3 maart jl. is het huidige college demissionair. Dat betekent dat er geen nieuwe, controversiële zaken worden opgepakt. Dat is een goed gebruik in bestuurlijk Nederland. Maar toch vind ik het opmerkelijk dat zich ruim 3 maanden lang geen dringende onderwerpen aandienen. Ook niet-controversiële onderwerpen zouden best dringend kunnen zijn. Maar nee, geen dringende onderwerpen voor de gemeenteraad in Putten. Ben benieuwd hoe dat verder gaat.

Wij Putten schiet in de roos

Geplaatst op 7 maart 2010

Beetje bij beetje komt bij mij het besef dat Wij Putten bij de gemeenteraadsverkiezingen op 4 zetels is uitgekomen. Op 122 stemmen na de grootste partij van Putten! Deze uitkomst overtreft mijn stoutste verwachtingen, al kreeg ik de laatste weken wel het gevoel dat die derde zetel erin zat. Natuurlijk schept 4 zetels verwachtingen en verplichtingen. Dat is logisch, maar de Wij Putten fractie is er klaar voor. Laat het formatie- en raadswerk nu maar beginnen.

Eind oktober 2009 werd Wij Putten opgericht, vier maanden later is Wij Putten zelfs de grootste partij op 7 van 18 stembureaus: Andreaskerk, Van Damschool, De Schauw, De Wegwijzer, Op ’t Veld, De Pelikaan en De Schuilplaats. Wij Putten van 0 zetels op 4. Ik heb het niet nagezocht, maar ik denk dat een dergelijke verschuiving nog niet eerder heeft plaats gehad in Putten. In dat geval is het een historische overwinning. Wij Putten sprak veel kiezers aan en dat is goed om te constateren. Een lokale partij met inhoud. Zo hebben we ons ook gepresenteerd, op inhoud. De campagne van Wij Putten was natuurlijk voortreffelijk, dat moet gezegd worden. Een compliment voor al diegenen die hun steentje daaraan hebben bijgedragen. En …., er moet nog iets te wensen overblijven voor over 4 jaar!

Maar, de uitslag heeft ook een andere kant. Scoorden ChristenUnie, CDA en SGP in 2006 nog gezamenlijk 6.470 stemmen, in 2010 is dat 5.804 stemmen. In percentages: in 2006 hadden ze gezamenlijk 52,41% van het aantal uitgebrachte stemmen, in 2010 is dat 50,05%. Dus de 3 partijen scoren 2½ % minder. Toch komen ze met één zetel meer thuis, want in 2006 hadden ze gezamenlijk 10 zetels en nu 11. Minder stemmen en toch meer zetels, zo zit het Nederlands kiessysteem nu eenmaal in elkaar. CU, CDA en SGP hebben goed gebruik gemaakt van de lijstverbinding. Dat leverde hen één restzetel extra op, een restzetel die anders naar Gemeentebelangen was gegaan.

Wat dit alles voor de formatie betekent, blijft voorlopig nog een vraag. In de Stentor van zaterdag jl. lees ik de aanpak die formateur Kleijer voor ogen heeft. Het is maar goed dat ik een abonnement op de Stentor heb, zo blijf ik bij.

 

Luitjes: ‘Wij Putten is er voor iedereen’

Geplaatst op 10 februari 2010

PUTTEN – De lijsttrekker van lijst 6 Wij Putten is een bekende in de Puttense politiek: sinds 2006 is hij fractievoorzitter en raadslid voor PvdA/GroenLinks. Henri Luitjes (43). Wie is hij? Wat wil hij? Waarom een nieuwe partij? We zochten hem op in zijn woning aan de Calcariaweg.

door Tijs van den Brink

Henri Luitjes groeide op aan de Stenenkamerseweg in Stenenkamer. Hij ging zes jaar op de lagere school in die buurtschap en vervolgens naar Calvijn in Putten. Een geboren en getogen Puttenaar dus. Daarna volgden middelbaar en hoger laboratoriumonderwijs en een studie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Op 27 juni 1995 promoveerde hij binnen het vakgebied organische chemie. Aansluitend werkte hij tot 2008 bij Wageningen Universiteit en Research, waar hij leiding gaf aan een team van 25 mensen, dat opdrachten uitvoerde voor bedrijven. Ruim een jaar geleden zette hij een nieuw bedrijf op: Culios BV, een internetbedrijf dat zich richt op gezond en verantwoord eten.
Op de VU leerde hij zijn vrouw Corine Komen kennen. Ook zij promoveerde op 27 juni 1995 en zij is ook actief in de politiek: van 2002 tot 2006 zat ze in Putten voor de PvdA in de commissie voor samenleving.
Henri Luitjes en Corine Komen trouwden in 1999. Ze hebben drie kinderen: Berend (8), Noraly (5) en Jorinus (3), die op Schovenhorst naar de basisschool gaan.

Scherp debater
Al jong had Luitjes belangstelling voor de plaatselijke politiek: in 1981 zat hij als 15-jarige al in de jeugdgemeenteraad. De plaatselijke politiek pakte hij later weer op: van 2002 tot 2006 volgde hij de PvdA-fractie van nabij. Veel tijd stak hij onder andere in het Bosbaddossier. En sinds 2006 zit hij in de raad, voor PvdA/GroenLinks. Daar ontwikkelde hij zich tot een scherp debater. Als oppositiepartij weet hij de coalitie het vaak heel moeilijk te maken. Maar op andere momenten, soms onverwacht, steunt hij de meerderheid in de coalitie, om een voorstel erdoor te krijgen.
Wat Luitjes betreft heeft politiek niet heel veel met geloof te maken. ,,Voor mij zijn er geen christelijke partijen, wel christelijke mensen. En onze nieuwe partij Wij Putten is er ook voor hen, ze staan ook bij ons op de lijst. Waar het mij om gaat is dat mensen vanuit verschillende overtuigingen respectvol met elkaar omgaan. Ik zie dat velen steun hebben aan hun geloof en er kracht uit ontvangen en dat is heel mooi.” De lijsttrekker van Wij Putten kent de kerk overigens wel van binnen: hij werd hervormd opgevoed, ging naar christelijke scholen en zat ook op de zondagsschool.

Lokale thema’s
Zoals gezegd heeft Luitjes zich de afgelopen periode ingezet voor PvdA/GroenLinks. Op de vraag waarom hij daarmee niet doorgaat, antwoordt hij: ,,We willen een partij zijn waarbij elke Puttenaar zich thuisvoelt. Een lokale partij met een breed draagvlak, niet gebonden aan de dogma’s van landelijke partijen, die niets of nauwelijks iets met het plaatselijk besturen te maken hebben. Wij Putten heeft het uitsluitend over lokale thema’s, die de Puttenaren heel direct aangaan. We laten ons niet vanuit Den Haag besturen. De kiezer laat zich gelukkig ook steeds minder leiden door landelijke trends en kiest voor lokale thema’s. Helemaal terecht natuurlijk, want daar gaat het om bij gemeenteraadsverkiezingen.”

Het wij-gevoel
Als het over de nieuwe partij Wij Putten gaat, komt de lijsttrekker pas echt goed op dreef: ,,We willen niet dat individualistische, we kiezen bewust voor het wij-gevoel. Dat komt tot uiting in het soort mensen dat achter de partij staat. De 33 mensen op de lijst zouden zo een gemiddelde straat in Putten kunnen vormen. Wij Putten wil er voor iedereen zijn: Puttenaren in het centrum en in de buurtschappen; voor gelovigen en niet-gelovigen; mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, werkenden en niet-werkenden, sociaal sterken en zwakken, particulieren en bedrijfsleven en vul maar aan. Het gaat ons om de mensen, niet om dure prestigieuze projecten. Iedereen kan een beroep op ons doen.”
Volgens Luitjes moeten we bij Wij Putten niet meteen denken aan een progressieve partij: ,,Dat is een term van het verleden. Ik spreek liever van een vooruitstrevende partij.” Verder wil hij graag werken aan transparantie en eerlijkheid in het bestuur. Wat dat betreft is het in Putten soms droevig gesteld. ,,Wees ook als college en raad open en eerlijk over de keuzes die je maakt.”

Pakkende teksten
Het verkiezingsmateriaal van Wij Putten heeft pakkende teksten: ‘1 1 2?’, gevolgd door de slogan ‘Basisvoorzieningen in Putten’. Nog zo een is ‘Minder ik, meer wij!’ gevolgd door de leus ‘Ruim baan voor vrijwilligers’. En zo heeft de partij nog vijf van deze kernthema’s uit het programma samengevat in slogans, afgedrukt in het opvallende groen dat de partij als kleur heeft gekozen.
Uit de korte opsomming op de achterzijde van de flyer blijkt waar de partij in grote lijnen voor staat. Om te beginnen hecht de partij bijzonder aan veilige fietsroutes, zo blijkt. ,,Klopt”, zegt Luitjes, ,,Het is toch eigenlijk niet van deze tijd dat vrachtwagens en schoolgaande jeugd nog altijd van dezelfde rijbaan gebruik moeten maken? Levensgevaarlijk en vragen om moeilijkheden.” Hij noemt dan met name de Harderwijkerstraat en de Stationsstraat.
Verder valt op dat de partij geen geld wil uitgeven dat er niet is. ,,Zo’n multifunctioneel centrum is peperduur, net als het doortrekken van de Henslare naar Nulde. Dat kun je de kiezers wel beloven, maar we weten nu al dat het niet haalbaar is. Daar moet je eerlijk over zijn.”

Groen
Ook heeft de partij het groen hoog in het vaandel. De gemeente moet het voorbeeld geven als het gaat om duurzaam inkoopbeleid en Putten moet het mooie, groene dorp blijven dat het altijd is geweest.
En uiteraard: de manier waarop Puttenaren met elkaar omgaan, een van de kernthema’s van de partij. Luitjes: ,,Dat uit zich in de waarde die we hechten aan vrijwilligerswerk. Dat willen we ruimhartig faciliteren. We zijn er voor elkaar. En het betekent dat de drempels om gebruik te kunnen maken van gemeentelijke zorg in het kader van de WMO, zo laag mogelijk moeten zijn. Mensen die in de penarie zitten, mogen niet vastlopen in de bureaucratie. Ze moeten geholpen worden, punt uit.”

Tot slot nog enkele concrete vragen aan de Wij Putten-politicus.
Hoeveel wethouders moeten er straks komen?
Luitjes: ,,Vier is niet nodig, dat bewijst de praktijk van nu. Dus maximaal drie.”

De burgemeestersbenoeming?
,,Twee dingen staan voor ons voorop: de burgemeester moet een samenbindende factor zijn in het dorp en de gemeente naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.”

Ambtsgebed afschaffen?
,,Nee, niet aan de orde. Wie bezwaar heeft tegen het ambtsgebed, heeft de mogelijkheid om er niet bij te zijn. Sinds vier jaar opent de burgemeester de vergadering na het ambtsgebed en sluit de vergadering voor het gebed aan het slot. Dit is een oplossing die recht doet aan alle opvattingen die je hierover kunt hebben.”
Sportvelden op zondag open?

,,Ik heb daar geen principiële bezwaren tegen. Wie op zondag wil sporten, mag dat van mij. Maar het is ook niet zo dat het van mij zo nodig moet. Het hangt af van het draagvlak van de leden van de betreffende sportverenigingen en van de gemeente.”

Een MFC?
,,Voorlopig daar geen cent aan uitgeven, zelfs niet voor een onderzoek. Er is geen geld voor een groots MFC. En Stroud staat op een mooie plek en kan nog jaren mee.”

Het centrum van Putten?
,,We willen een veilig, eenvoudig en gezellig dorpscentrum. De pleinen zomaar autovrij maken is niet denkbaar in Putten. Maar er kan best een terrasje bij.”

Bezuinigen?
,,Laten we om te beginnen de zuid- en westflankstudies maar eens in de ijskast zetten. Er is helemaal geen geld voor een nieuwe weg van de Voorthuizerstraat naar de Nijkerkerstraat en voor een nieuwe verbinding van de Henslare naar Nulde, van tig-miljoenen euro’s. Maar er moet ook in het algemeen bezuinigd worden, daar moeten we eerlijk in zijn. Alleen niet op de minima.”

De financiële afwikkeling van het dossier Doppenberg?
,,De christelijke coalitiepartijen hebben de enorme vergoeding van 320.000 euro niet eens in de raadsvergadering verdedigd, ze hielden hun kaken stijf op elkaar. Er was geen gedegen financieel-economische analyse. Geen enkele onderbouwing voor het bedrag. In de commissie is het achter gesloten deuren behandeld. Moet ik doorgaan? Geen transparantie. Achterkamertjespolitiek. Handjeklap. Schandalig!”

Een tunnel bij de bostoren?
,,Nee, dat komt wat Wij Putten betreft niet weer op de agenda.”

Een agroproductiepark in Putten?
,,Dat woord deugt niet voor de plannen aan de Hoornsdam. Want daar gaat het niet om verwerking van agrarische producten, maar om verwerking van mest. Ik ben wel voor opwekking van duurzame energie uit afval. Dat kan in Putten, maar ook in omliggende gemeenten. Er zijn in Putten weinig geschikte plekken voor een agroproductiepark zoals het college dat bedoelt.”

Het Bosbad?
,,Ik ken het dossier aardig, ik heb er een hoop tijd in gestoken. Het is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dat laat onverlet dat er in Putten wel een goed Bosbad moet blijven.”

Putten moet zelfstandig blijven?
,,Ja!”

Hoeveel zetels krijgt Wij Putten?
,,Minstens twee, maar hopelijk nog meer.”

Wat vind je van Putten?
,,Ik ben geboren en getogen in Putten. Toen hebben we een aantal jaren buiten Putten gewoond. Maar we kwamen weer terug in Putten. Dat zegt genoeg!”

Presentatie van programma

Geplaatst op 9 december 2009

PUTTEN – De bestuursleden van de jongste lokale politieke partij Wij Putten hebben afgelopen week een concept van hun verkiezingsprogramma en hun logo gepresenteerd.
Ook de website is sinds vorige week online. Wij Putten is druk doende om een plaatsje te veroveren binnen de Puttense politiek.

Roel Koekoek, Gert van Westing en Herman Luitjes vormen het bestuur. “Wij hebben de grote lijnen voor ‘Wij Putten’ uitgezet en nu hopen we op reacties van de Puttense bevolking”, aldus Luitjes. “Als we veel input krijgen zullen we daarmee aan de slag gaan.”

De hele maand december kunnen belangstellenden reageren op het concept dat en dan zal begin januari het definitieve programma gepresenteerd worden.

Ook jongeren worden opgeroepen mee te denken over het jongerenbeleid. “We willen graag met hen in discussie gaan. Ons programma heeft als werktitel ‘Wij Werkt!’ meegekregen, maar dit had ook ‘Erop af’ kunnen zijn. Wij vin- den het belangrijk om letterlijk de wijken in te trekken en met de mensen te gaan praten. Zo pleiten we ook voor een aan- spreekpunt per wijk op het gemeentehuis. Het gemeentehuis moet meer dienstverlenend zijn. Als er vragen of opmerkingen zijn dan weten de mensen waar ze moeten zijn. De gemeente wordt dan meer tot een persoon gemaakt en dat zal lei- den tot een betere samenleving”, meent Koekoek.

Wij Putten geeft aan niet links of rechts te zijn.”Wij willen niet in een hoek geduwd worden, dat laten wij achter ons. Lokale politiek gaat over onze eigen leef-omgeving en dus moeten we dicht bij de mensen blijven. We zijn er voor Putten”, legt Luitjes uit. Ook de financiën worden even aangestipt. “Bezuinigen is noodzakelijk de komende jaren. De huidige coalitie heeft geld weggezet voor het doortrekken van wegen en een Multifunctioneel Centrum en wij zijn daar geen voorstander van. We gaan het geld niet stoppen in asfalt en zijn niet van plan overbodige rapporten te laten maken. Wij stoppen het geld liever in men- sen en willen bijstand verlenen daar waar het nodig is. Daar staat wel tegenover dat wie kan werken ook zal moeten werken”, aldus Luitjes. “Wij willen geen MFC bij het gemeentehuis met functies voor de bibliotheek en Stroud. Dat heeft te maken met de onzekere financiële toekomst. Wel willen we de gebouwen in stand houden.”

Wij Putten nieuwe politieke partij

Geplaatst op 18 november 2009 wij-putten

PUTTEN – Putten heeft er sinds kort met Wij Putten een nieuwe partij bij. De partij zegt met na- me de burger centraal te willen stellen. Het is daarbij een voor- deel dat ze geen enkele connectie hebben met een landelijke partij. Er moet echter nog een hoop gebeuren voordat ze klaar zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De partij werd vorige week woensdag gepresenteerd. Voor- zitter is Gert van Westing, secretaris Herman Luitjes en penningmeester Roelof Koekkoek. Alleen Gert van Westing heeft geen ervaring met de politiek. De andere twee leden deden al eerder wat in de politiek voor de PvdA..

“Je neemt natuurlijk jezelf mee. Maar daar stopt dan ook elke connectie met de PvdA”, zegt Koekkoek. Hij zegt dit wanneer hem gevraagd wordt of Wij Put- ten niet een alternatief is voor de PvdA. Deze partij doet het op dit moment niet goed in de peilingen.

Dat de PvdA/GroenLinks niet meedoet aan de verkiezingen zorgt volgens Koekkoek wel voor ruimte in het politieke veld. “En die kan ‘Wij Putten’ opvullen. We gaan zeker voor een paar zetels.” Ze waken daarbij om geen tweede Gemeentebelangen te worden. “Wij Putten staat voor een partij voor de burger. We gaan op zoek naar verbreding, maar worden geen tweede Gemeentebelangen”, zegt Van Westing. Wat de partij precies wil gaan doen en met wie de partij het wil gaan doen is nog onbekend. “We zijn bezig met de afronding van het concept voor het verkiezingsprogramma”, zegt Koek- koek. “Er moet nog wel veel ge- beuren. Op 19 Januari moeten we alles indienen.” Het gaat dan om het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. “We hebben al mensen benaderd voor raadskandidaten”, zegt Van Westing. Henri Luitjes is een van de mensen die gevraagd is. Luitjes is op dit moment fractieleider van dePv- dA/GroenLinks. Luitjes heeft echter nog niet gezegd of hij wel of niet mee wil doen met Wij Putten.