info@wijputten.nl

Nieuws

Begrotingsraad 2010

Geplaatst op 5 november 2010 euro

Uitgesproken door Gert van Westing
Voordat ik zo meer inhoudelijk op de Programmabegroting 2011 – 2014 in ga een paar meer kwalitatieve opmerkingen, beschouwingen en constateringen van mijn zijde over waar wij nu hier vanmiddag mee bezig zijn.

Kwalitatief
Ik ben het laatst aangeschoven lid van deze raad. Voordat ik het avontuur met Wij Putten instapte, had ik geen ervaring met gemeentelijk bestuur. Als geïnteresseerd burger probeerde ik een beeld te krijgen door de locale kranten te lezen. Ik moet u zeggen dat ik regelmatig het spoor kwijtraakte en mij vaak afvroeg waar het nu eigenlijk over ging. Ik kon mij wel wat voorstellen bij de veelgehoorde opmerkingen over de kloof tussen de bewoners/burgers en de plaatselijke politiek. Af en toe bekroop mij zelfs het gevoel dat deze kloof zeer bewust in stand werd gehouden doordat in de communicatie vooral weinig moeite gedaan werd zaken goed uit te leggen. Communicatie is één van de accenten die de fractie van Wij Putten wil zetten in het huidige beleid. Wij Putten staat voor het bestuur dichter bij de inwoners brengen, een andere bestuurscultuur. Daar gaan we de handen nog aan vol krijgen de komende jaren.

Inmiddels een half jaar bezig als raadslid beginnen een aantal puzzelstukjes langzaam maar zeker in elkaar te gaan passen. Met de nadruk op langzaam. Het is natuurlijk duidelijk dat het besturen van een gemeente een ingewikkelde zaak is. Wanneer het dan ook nog eens een keer over financiën gaat, wordt het helemaal lastig. Op de één of andere manier schrikt dat velen van ons af. De vraag is of we ons daar bij moeten neerleggen. Zijn we door onze interne gerichtheid soms niet bezig om zaken nodeloos ingewikkeld te maken? Zou het niet onze taak moeten zijn om van ‘inzicht naar overzicht’ te komen. Zouden wij er niet voor moeten zorgen dat we het beleid, de afwegingen en keuzes aan iedere geïnteresseerde burger kunnen uitleggen?

Maar nu even wat verder toegespitst op de begroting. De reden dat we deze middag bij elkaar zijn. Herkent u dit document nog? Ik weet niet of u het allemaal kunt zien van een afstand, maar inderdaad, dit is de programmabegroting van vorig jaar. Natuurlijk valt direct de nieuwe huisstijl van de gemeente op. Wat verder opvalt, is dat er dit jaar 154 pagina’s nodig zijn, waar vorig jaar nog 125 pagina’s voldoende leken te zijn. We hebben het toch over cijfers, dus vooruit dan maar, een toename in het aantal pagina’s van 25%! Is dat nu nodig? Wat levert deze indrukwekkende en ongetwijfeld met zeer grote zorg samengestelde brei aan cijfers en woorden ons op? Zorgt dat er voor dat wij als raad het inzicht krijgen dat we nodig hebben om kaders te kunnen stellen en de uitvoering van het beleid te controleren, of belemmert het ons misschien juist? Of is dit toch vooral een technocratisch verhaal voor de echte liefhebber. Om de controlerende taak te kunnen uitvoeren, moet je heel helder hebben wat het is wat je wilt bereiken.
Op dat punt schiet wat de fractie van Wij Putten betreft dit begrotingsdocument of dit begrotingsproces nog te kort. Niet dat niet alles wel ergens in dit lijvige document te vinden is, of in het nog veel dikkere document “Beheersdeel” dat aan het begin van de week nog bij mij op de deurmat plofte.
Voor het proces van de volgende programma begroting (2012 -2015) zou ik het College willen vragen toch vooral ook aandacht te besteden aan de communicatie van de doelstellingen en prioriteiten van het College en hoe zich dat dan vertaald in de begroting. Wat speelt er de komende jaren in grote lijnen in ons dorp, en hoe gaat de gemeente dit aanpakken. Een kort en krachtige beschrijving van de speerpunten. Niet alleen in de begroting, maar ook in de kadernota. Geld is en blijft slechts een middel!

Nu wilde ik eigenlijk zeggen dat het kleine boekje dat we vorige week kregen. De begroting van 2011 in Hoofdlijnen ook zo geschikt zou zijn om deze visie aan toe te voegen. Dat zou nog wel een overzichtelijk document zijn wat een geïnteresseerde burger zou kunnen behappen. Inmiddels heb ik echter een belangrijk nadeel ontdekt van dat kleine boekje. Het is zo klein en dun dat ik het in de loop van de week al een paar keer ben kwijtgeraakt.

inhoudelijk
Nu wat meer naar de inhoud van de begroting. Natuurlijk onderschrijven we de grote lijnen van de begroting. De begroting is een vertaling van de kadernota en de kadernota weer van ons collegeakkoord. We zijn zeer tevreden met o.a. het veel meer wijkgericht gaan werken, het betrekken van de eigen inwoners; we zijn tevreden dat we in deze moeilijke financiële tijden de reële belastingverhogingen achterwege kunnen laten en dat we niet beginnen aan het financieel avontuur genaamd MFC.
En natuurlijk willen we het belang van de begroting niet weg relativeren, maar de fractie van Wij Putten kijkt veel meer uit naar het collegewerkprogramma. Daarin zullen onze ambities uit het collegeakkoord concreet gemaakt worden.

Dat neemt niet weg dat de fractie van Wij Putten een aantal aanpassingen wil voorstellen. De amendementen en moties zal ik dadelijk voorlezen.

Het grote kenmerk van deze begroting is dat er grote onzekerheid blijft bestaan over de beperking van de uitkering uit het gemeentefonds. Hoewel het goed is enige voorzichtigheid te betrachten wil de fractie van Wij Putten niet tot het kamp van de zwartkijkers behoren. Wij hebben het liever over een glas dat half vol is, in plaats van een glas dat half leeg is. Laten we niet alleen praten over hoe moeilijk we het hebben met de 2M die we misschien wel moeten bezuinigen, maar laten we vooral hebben over de 35M die we wel kunnen besteden. Laten we zorgen dat we die 35M op een efficiënte en effectieve manier besteden. Het is onze plicht dat te doen. De fractie van Wij Putten wil alles in het werk stellen om structurele verhoging van de OZB belasting voor onze burgers te voorkomen.

Ik heb zodadelijk een viertal amendement en twee moties die ik namens de fractie van Wij Putten zou willen inbrengen.

Aangezien tegen de verwachting in de besluitvorming over de marktconforme tarieven van het zwembad niet heeft kunnen plaatsvinden in de raad van vorige week donderdag 28 oktober

· 1. een amendement over de Marktconforme tarieven zwembad
Vergelijkbaar met dit amendement zijn wij nog niet overtuigd over het nut en de noodzaak van het inbrengen van weer meer middelen ten behoeve van het NUP. Bovendien moet de discussie daarover eerst nog plaatsvinden.

· 2. Daarom een amendement over het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
Als derde een amendement dat moeten bewerkstelligen dat de burgers van Putten niet moeten opdraaien voor de voordelen van voornamelijk forensen, mensen met een tweede huisje in Putten. Het gaat niet om grote bedragen, maar wel om het principe.

· 3. De titel van dit amendement is Verhoging Forensenbelasting
Vorige week donderdag was er in de raad wat technisch gesteggel over de 1/3 regeling en de toepassing hiervan op de verzoeken voor subsidie van de fietscross club en Kon-Tiki. Om de betaling van de gewenste bijdragen in 2011 zeker te stellen

· 4. een amendement over de 1/3 regeling
De fractie van Wij Putten vindt dat we regels moeten hebben die het doel dienen waarvoor ze zijn opgesteld. Tevens moeten wij ons zelf aan deze regels houden. Daarom een motie over de subsidieverordeningen voor verenigingen:

· 5. … genaamde: Motie 1/3 regeling
De fractie van Wij Putten heeft al meerdere keren aangegeven belang te hechten aan het motto ‘iedereen aan het werk’. In deze economisch onzekere tijden is het van groot belang dat we investeren in mensen die moeite hebben hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. We geven grote sommen geld uit aan externe re-integratietrajecten, waarbij het resultaat niet altijd even positief is. Wij Putten denkt dat de gemeente Putten dat zelf beter en goedkoper kan. Bovendien kunnen we deze servicebanen ten behoeve van onze locale gemeenschap laten komen.

· 6 (2e motie). Daarom een motie over Klimopbanen

Afrondend
In bestuurlijk Nederland is een discussie gaande over het fuseren van gemeenten. Schaalvergroting. Wij Putten is al klaar me die discussie. Wij hebben geen behoefte aan grotere gemeenten op de Noord-West Veluwe. Laat dat helder zijn. We willen wel samenwerken, maar met zo min mogelijke bestuurlijke drukte. En zo dicht mogelijk bij de burger. Wij Putten richt zich vooral op het uitbouwen van de kwaliteiten van ons eigen prachtige dorp. Zo dicht mogelijk bij onze burger.

Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de vier amendementen en de twee moties.