info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten wil helderheid rond problemen openbaar onderwijs

Geplaatst op 19 april 2012

PUTTEN – Wat voor problemen spelen er precies bij het bestuur van het openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe en wat zijn de consequenties voor Putten? Dat wil de fractie van Wij Putten graag van het college weten.

Aanleiding is de berichtgeving in De Puttenaer dat er nog eens 24 formatieplaatsen in de regio zouden moeten verdwijnen, boven op de al eerder aangekondigde 16 ontslagen. Met name is Wij Putten verontrust over berichten dat de het bestuur van de Regio Noord-Veluwe (RNV) ‘helemaal klaar’ zou zijn met de ‘financiële chaos’ bij de stichting Proo, het bestuur van het openbaar onderwijs in de regio. Ook ouders maken zich zorgen over dreigende ontslagen of het niet verlengen van contracten, zo heeft de partij vernomen. Op Schovenhorst hebben zij al een handtekeningenactie op touw gezet om de onderwijzers binnenboord te houden.

Verder wil Wij Putten wel eens weten hoe nu eigenlijk de verantwoordelijkheden liggen, zo blijkt uit de vragen die raadslid Wilma van Voorst-Ruiter schriftelijk aan het college heeft gesteld. Normaal gesproken vormt een college van burgemeester en wethouders het bestuur van een school voor openbaar onderwijs in de betreffende gemeente en zien raadsleden erop toe dat het college deze taak naar behoren vervult. Maar gemeenten van de RNV, waaronder Putten, hebben deze bestuurstaak uitbesteed aan de stichting Proo. Wij Putten wil dan ook graag weten wat de rol is van de wethouder die onderwijs in zijn portefeuille heeft en wat raadsleden nog in de melk te brokkelen hebben.

Veelzeggend is dat de partij bij navraag bij zowel het bestuur van de RNV en als bij de stichting Proo geen antwoord kreeg op de vraag wat er precies aan de hand is. Wij Putten hoopt dat van het college wel te vernemen en wel in de raadsvergadering van donderdag 10 mei.

Vragen aan het college op grond van artikel 37 RvO naar aanleiding van een artikel in de Puttenaer over de Stichting Proo (regionaal openbaar primair onderwijs)
Geacht College,
Geachte heren Lambooij en Brink (de door de raad van Putten aangewezen leden van het RNV-bestuur),
In de Puttenaer van 28 maart jl. staat een artikel over de Stichting Proo, getiteld “Stichting Proo schrapt nog meer banen”.

In dit artikel staat o.a.:
“Het algemeen bestuur van de regio Noord Veluwe is er helemaal klaar mee. Met de financiële chaos bij de Stichting Proo. Ze wil op de kortst mogelijke termijn inzage in allerlei rapporten. Eerst en vooral in dat van de financiële commissie die dringend adviseert om de begroting 2012 af te keuren”.
En het artikel eindigt met: “Met de toezegging dat op korte termijn de aanvullende gegevens op tafel komen ging de vergadering morrend akkoord. ,,We hebben een lek boven maar weten inmiddels dat er ergens nog een paar lekken zitten’’, schetst Hoogendoorn de ernst van de situatie.”
De fractie van Wij Putten is door deze berichtgeving gealarmeerd en stelt de volgende vragen1:

Vraag 1
Mogen de raadsleden van Wij Putten aannemen dat het college bekend is met de, in het betreffende krantenartikel beschreven, problematiek rondom Stichting Proo?

Vraag 2
a. Zou het college kort kunnen aangeven hoe de verantwoordelijkheden liggen van het college en de gemeenteraad van Putten aan de ene kant, en het algemeen en dagelijks bestuur van de RNV aan de andere kant t.a.v. het openbaar onderwijs in Putten en de Stichting Proo in het bijzonder.
b. Welke rol spelen de wethouder voor onderwijs en de twee door de raad aangewezen leden van het Algemeen Bestuur van de RNV t.a.v. het openbaar primair onderwijs in Putten/regio?
We hebben bij navraag helaas geen aanvullende inhoudelijke informatie verkregen van de voorzitter van Stichting Proo, het bestuurskantoor van de Regio Noord Veluwe, en de bovenschools directeur openbaar basisonderwijs in Putten. Daarom de vragen 3 t/m 5.

Vraag 3
Kan het college een beeld schetsen van de aard en omvang van de problematiek bij Stichting Proo?

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen nu en straks van de financiële situatie bij de Stichting Proo voor het openbaar onderwijs in Putten?

Vraag 5
Acht het college de kans reëel dat de RNV en daarmee ook de gemeente Putten financiële risico’s gaan lopen? Zo ja, moeten we daar bij de begroting dit jaar al rekening mee houden?
De Fractie van Wij Putten verzoekt het college deze vragen mondeling te beantwoorden in de eerstvolgende raadsvergadering overeenkomstig artikel 37 lid 6 RvO.

13 april 2012
Namens de fractie van Wij Putten Wilma van Voorst-Ruiter, raadslid.