info@wijputten.nl

Nieuws

Huddingweg

Geplaatst op 17 februari 2013

Waarom Wij Putten tegen het fouragebedrijf aan de Huddingweg heeft gestemd

De gemeenteraad heeft begin februari 2013 ingestemd met het voorstel van het college om het fouragebedrijf Ribo Van Kempen te laten uitbreiden aan de Huddingweg. De fractie van Wij Putten stemde als enige tegen. Dat vraagt uiteraard om een toelichting.

Fouragehandel Ribo Van Kempen aan de Huddingweg is de afgelopen jaren uit zijn jasje gegroeid, onder andere door een bedrijfsovername in 2009. Het bedrijf paste daardoor niet meer binnen de bestemming ‘groot agrarisch met maximaal 350 m2 nevenactiviteiten’. De gemeente moest eigenlijk handhavend optreden, maar zocht en vond een andere oplossing.

Als Ribo Van Kempen zijn agrarische bestemming inlevert, mag het op die plek een ‘landelijk bedrijf’ gaan uitoefenen. In vaktermen heet dat functieverandering. Het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied stelt daar dertien voorwaarden aan, maar Ribo Van Kempen voldoet niet aan al deze voorwaarden. Dus past het college, naar eigen zeggen, maatwerk toe.

As fractie zijn we niet in discussie gegaan over deze voorwaarden, maar ik heb wel opgemerkt dat er op deze manier een bedrijventerrein aan de Huddingweg ontstaat van 2.000 m2. Waarvan de verkeersontsluiting een kleine ramp is, omdat de Huddingweg niet berekend is op veel verkeer. De Huddingweg wordt versneld aan gort gereden en de onderhoudskosten zijn voor de gemeente. Terwijl de waarde van de grond van het bedrijf fors in waarde stijgt.

Los daarvan: aan vier voorwaarden wordt niet voldaan:
– Buitenopslag van producten is in principe niet toegestaan, mag straks wel. Is dat maatwerk?
– Fouragehandel is niet toegestaan in de landgoederenzone. Ribo Van Kempen ligt in die zone. Is dat maatwerk?
– Een landelijk bedrijf mag in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) maximaal 750 m2 groot zijn. Ribo Van Kempen wil 2.000 m2. Is daaraan meewerken maatwerk?\
– Compensatie van nieuwbouw of hergebruik van bestaande bouw gaat via sloop.

Wat betreft het laatste aspect: Ribo Van Kempen zou om 900 m2 nieuwbouw en 1.100 m2 hergebruik te kunnen realiseren ongeveer 4.000 m2 moeten slopen. Er wordt maar 600 m2 gesloopt en er wordt nog 640 sloop m2 meegeteld van schuren die 4 à 5 jaar geleden al zijn gesloopt. Een deel van die gesloopte schuren was kennelijk ook nog illegaal. We komen dus miniaal 3.000 sloop m2 te kort.

Aan vier essentiële voorwaarden voldeed het plan dus niet, hebben we het dan nog over maatwerk? Dat roept de vraag dus op of in Putten het bestemmingsplan voor iedereen geldt, of dat sommigen een streepje voor hebben. Wanneer wordt maatwerk willekeur? Met die vragen heb ik de collega’s in de raad geconfronteerd.
Voor ons was het beantwoorden niet zo lastig. De grenzen van het maatwerk werden met voeten getreden. Gisteren waren we streng, vandaag zijn we zeer soepel, en morgen zijn we weer streng? Ons eigen handhavingsbeleid komt op deze wijze in een raar daglicht te staan. Als je een klein beetje stout bent, krijg je een dwangsom aan je broek. Als je iets wilt, wat volstrekt niet kan, dan passen we de regels gewoon niet toe. De fractie van Wij Putten vond en vindt dit een slecht voorstel. De kern van ons functieveranderingbeleid is met dit voorstel om zeep geholpen. Dit is geen maatwerk meer, dit is willekeur!

Wij Putten stond met deze opvatting alleen in de gemeenteraad. Wel willen de overige fracties het functieveranderingsbeleid gaan versoepelen. De hoop daarop werd door wethouder Gerritsen tijdens de raadsvergadering direct al de grond in geboord. Hij achtte het onwaarschijnlijk dat het regionaal/provinciaal functieveranderingsbeleid op het punt van omvang en sloop op verzoek van Putten gewijzigd zal worden. Dus zal het blijven bij een eenmalig, niet te verklaren besluit van de Puttense gemeenteraad. Wij Putten stemde uiteindelijk tegen en gaat dit oneerlijk besluit niet uitleggen, laat dat helder zijn. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Herman Luitjes
Raadslid Wij Putten