info@wijputten.nl

Nieuws

Begrotingsraad 2010

Geplaatst op 5 november 2010 euro

Uitgesproken door Gert van Westing
Voordat ik zo meer inhoudelijk op de Programmabegroting 2011 – 2014 in ga een paar meer kwalitatieve opmerkingen, beschouwingen en constateringen van mijn zijde over waar wij nu hier vanmiddag mee bezig zijn.

Kwalitatief
Ik ben het laatst aangeschoven lid van deze raad. Voordat ik het avontuur met Wij Putten instapte, had ik geen ervaring met gemeentelijk bestuur. Als geïnteresseerd burger probeerde ik een beeld te krijgen door de locale kranten te lezen. Ik moet u zeggen dat ik regelmatig het spoor kwijtraakte en mij vaak afvroeg waar het nu eigenlijk over ging. Ik kon mij wel wat voorstellen bij de veelgehoorde opmerkingen over de kloof tussen de bewoners/burgers en de plaatselijke politiek. Af en toe bekroop mij zelfs het gevoel dat deze kloof zeer bewust in stand werd gehouden doordat in de communicatie vooral weinig moeite gedaan werd zaken goed uit te leggen. Communicatie is één van de accenten die de fractie van Wij Putten wil zetten in het huidige beleid. Wij Putten staat voor het bestuur dichter bij de inwoners brengen, een andere bestuurscultuur. Daar gaan we de handen nog aan vol krijgen de komende jaren.

Inmiddels een half jaar bezig als raadslid beginnen een aantal puzzelstukjes langzaam maar zeker in elkaar te gaan passen. Met de nadruk op langzaam. Het is natuurlijk duidelijk dat het besturen van een gemeente een ingewikkelde zaak is. Wanneer het dan ook nog eens een keer over financiën gaat, wordt het helemaal lastig. Op de één of andere manier schrikt dat velen van ons af. De vraag is of we ons daar bij moeten neerleggen. Zijn we door onze interne gerichtheid soms niet bezig om zaken nodeloos ingewikkeld te maken? Zou het niet onze taak moeten zijn om van ‘inzicht naar overzicht’ te komen. Zouden wij er niet voor moeten zorgen dat we het beleid, de afwegingen en keuzes aan iedere geïnteresseerde burger kunnen uitleggen?

Maar nu even wat verder toegespitst op de begroting. De reden dat we deze middag bij elkaar zijn. Herkent u dit document nog? Ik weet niet of u het allemaal kunt zien van een afstand, maar inderdaad, dit is de programmabegroting van vorig jaar. Natuurlijk valt direct de nieuwe huisstijl van de gemeente op. Wat verder opvalt, is dat er dit jaar 154 pagina’s nodig zijn, waar vorig jaar nog 125 pagina’s voldoende leken te zijn. We hebben het toch over cijfers, dus vooruit dan maar, een toename in het aantal pagina’s van 25%! Is dat nu nodig? Wat levert deze indrukwekkende en ongetwijfeld met zeer grote zorg samengestelde brei aan cijfers en woorden ons op? Zorgt dat er voor dat wij als raad het inzicht krijgen dat we nodig hebben om kaders te kunnen stellen en de uitvoering van het beleid te controleren, of belemmert het ons misschien juist? Of is dit toch vooral een technocratisch verhaal voor de echte liefhebber. Om de controlerende taak te kunnen uitvoeren, moet je heel helder hebben wat het is wat je wilt bereiken.
Op dat punt schiet wat de fractie van Wij Putten betreft dit begrotingsdocument of dit begrotingsproces nog te kort. Niet dat niet alles wel ergens in dit lijvige document te vinden is, of in het nog veel dikkere document “Beheersdeel” dat aan het begin van de week nog bij mij op de deurmat plofte.
Voor het proces van de volgende programma begroting (2012 -2015) zou ik het College willen vragen toch vooral ook aandacht te besteden aan de communicatie van de doelstellingen en prioriteiten van het College en hoe zich dat dan vertaald in de begroting. Wat speelt er de komende jaren in grote lijnen in ons dorp, en hoe gaat de gemeente dit aanpakken. Een kort en krachtige beschrijving van de speerpunten. Niet alleen in de begroting, maar ook in de kadernota. Geld is en blijft slechts een middel!

Nu wilde ik eigenlijk zeggen dat het kleine boekje dat we vorige week kregen. De begroting van 2011 in Hoofdlijnen ook zo geschikt zou zijn om deze visie aan toe te voegen. Dat zou nog wel een overzichtelijk document zijn wat een geïnteresseerde burger zou kunnen behappen. Inmiddels heb ik echter een belangrijk nadeel ontdekt van dat kleine boekje. Het is zo klein en dun dat ik het in de loop van de week al een paar keer ben kwijtgeraakt.

inhoudelijk
Nu wat meer naar de inhoud van de begroting. Natuurlijk onderschrijven we de grote lijnen van de begroting. De begroting is een vertaling van de kadernota en de kadernota weer van ons collegeakkoord. We zijn zeer tevreden met o.a. het veel meer wijkgericht gaan werken, het betrekken van de eigen inwoners; we zijn tevreden dat we in deze moeilijke financiële tijden de reële belastingverhogingen achterwege kunnen laten en dat we niet beginnen aan het financieel avontuur genaamd MFC.
En natuurlijk willen we het belang van de begroting niet weg relativeren, maar de fractie van Wij Putten kijkt veel meer uit naar het collegewerkprogramma. Daarin zullen onze ambities uit het collegeakkoord concreet gemaakt worden.

Dat neemt niet weg dat de fractie van Wij Putten een aantal aanpassingen wil voorstellen. De amendementen en moties zal ik dadelijk voorlezen.

Het grote kenmerk van deze begroting is dat er grote onzekerheid blijft bestaan over de beperking van de uitkering uit het gemeentefonds. Hoewel het goed is enige voorzichtigheid te betrachten wil de fractie van Wij Putten niet tot het kamp van de zwartkijkers behoren. Wij hebben het liever over een glas dat half vol is, in plaats van een glas dat half leeg is. Laten we niet alleen praten over hoe moeilijk we het hebben met de 2M die we misschien wel moeten bezuinigen, maar laten we vooral hebben over de 35M die we wel kunnen besteden. Laten we zorgen dat we die 35M op een efficiënte en effectieve manier besteden. Het is onze plicht dat te doen. De fractie van Wij Putten wil alles in het werk stellen om structurele verhoging van de OZB belasting voor onze burgers te voorkomen.

Ik heb zodadelijk een viertal amendement en twee moties die ik namens de fractie van Wij Putten zou willen inbrengen.

Aangezien tegen de verwachting in de besluitvorming over de marktconforme tarieven van het zwembad niet heeft kunnen plaatsvinden in de raad van vorige week donderdag 28 oktober

· 1. een amendement over de Marktconforme tarieven zwembad
Vergelijkbaar met dit amendement zijn wij nog niet overtuigd over het nut en de noodzaak van het inbrengen van weer meer middelen ten behoeve van het NUP. Bovendien moet de discussie daarover eerst nog plaatsvinden.

· 2. Daarom een amendement over het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
Als derde een amendement dat moeten bewerkstelligen dat de burgers van Putten niet moeten opdraaien voor de voordelen van voornamelijk forensen, mensen met een tweede huisje in Putten. Het gaat niet om grote bedragen, maar wel om het principe.

· 3. De titel van dit amendement is Verhoging Forensenbelasting
Vorige week donderdag was er in de raad wat technisch gesteggel over de 1/3 regeling en de toepassing hiervan op de verzoeken voor subsidie van de fietscross club en Kon-Tiki. Om de betaling van de gewenste bijdragen in 2011 zeker te stellen

· 4. een amendement over de 1/3 regeling
De fractie van Wij Putten vindt dat we regels moeten hebben die het doel dienen waarvoor ze zijn opgesteld. Tevens moeten wij ons zelf aan deze regels houden. Daarom een motie over de subsidieverordeningen voor verenigingen:

· 5. … genaamde: Motie 1/3 regeling
De fractie van Wij Putten heeft al meerdere keren aangegeven belang te hechten aan het motto ‘iedereen aan het werk’. In deze economisch onzekere tijden is het van groot belang dat we investeren in mensen die moeite hebben hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. We geven grote sommen geld uit aan externe re-integratietrajecten, waarbij het resultaat niet altijd even positief is. Wij Putten denkt dat de gemeente Putten dat zelf beter en goedkoper kan. Bovendien kunnen we deze servicebanen ten behoeve van onze locale gemeenschap laten komen.

· 6 (2e motie). Daarom een motie over Klimopbanen

Afrondend
In bestuurlijk Nederland is een discussie gaande over het fuseren van gemeenten. Schaalvergroting. Wij Putten is al klaar me die discussie. Wij hebben geen behoefte aan grotere gemeenten op de Noord-West Veluwe. Laat dat helder zijn. We willen wel samenwerken, maar met zo min mogelijke bestuurlijke drukte. En zo dicht mogelijk bij de burger. Wij Putten richt zich vooral op het uitbouwen van de kwaliteiten van ons eigen prachtige dorp. Zo dicht mogelijk bij onze burger.

Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de vier amendementen en de twee moties.

Bespiegeling: Investeren in verenigingen

Geplaatst op 3 november 2010

Vorige week donderdag vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda stond het subsidieverzoek van de Fietscrossclub Putten en scoutingclub Kon Tiki. De raad wilde eigenlijk wel instemmen met de subsidieverzoeken van beide verenigingen, maar er was één probleem: geen geld.

De gemeente stelt jaarlijks een pot geld beschikbaar voor investeringen van sportclubs en welzijninstellingen (waar ook Kon Tiki onder valt). Maar die pot was vorig jaar al leeg getrokken. Nu lag een voorstel voor om ook al het geld voor 2012 op te souperen. Dat is een rare manier van doen, bij het volgende voorstel zouden we bij wijze van spreken het geld tot aan 2028 gaan inzetten. Dat gaat natuurlijk fout.

Dan het geld maar gewoon uit de algemene reserve halen? Dat was het voorstel van het college. Dat leek onze fractie ook geen goed idee. We hebben spelregels , in de vorm van een verordening, dan moet je die regels ook naleven.

Daarom heeft Wij Putten voorgesteld om de subsidievoorstellen voor de Fietscrossclub en Kon Tiki van de raadsagenda te halen en in januari a.s. opnieuw te agenderen. Kunnen we in de tussentijd, bij de behandeling van de begroting op 5 november a.s., de geldpot voor subsidies voor 2011 eerst vullen.

Overigens willen we in de eerste helft van 2011 nog eens kritisch kijken naar de spelregels voor investeringssubsidies in Putten. Nu is het zo dat heel veel investeringen van verenigingen voor subsidie in aanmerking komen, maar dat het geld binnen de kortste keren op is. Het lijkt heel ruimhartig, maar is het feitelijk niet.

We zouden ook eens kunnen kijken hoe we omgaan met investeringen in de onderwijshuisvesting. Daar geven we al meer dan 20 jaar uitvoering aan het criterium ‘sober en doelmatig’. Wil een school meer? Prima, maar dan wel zelf betalen. Als het in de onderwijshuisvesting lukt, zou dat toch ook met investeringssubsidies voor sport- en welzijnsinstellingen moeten lukken.

 

Bespiegeling: Geef mij maar Tomas Ross

Geplaatst op 23 oktober 2010

Enkele weken geleden noemde ik tijdens de raadsvergadering over de verboden aankoop van het pand aan de Nijkerkerstraat 32a door raadslid Van Lagen, de gemeente Maasdriel. Via de site van die gemeente was ik op provinciale regelgeving gestoten over integer handelen door bestuurders. Vorige week stond er een artikel in het vakblad Binnenlands Bestuur over Maasdriel. In die Gelderse gemeente van bijna 24.000 inwoners is kennelijk van alles mis op het punt van integriteit en bestuurscultuur. Maasdriel heeft sinds kort ook een gedragscode voor bestuurders, als één van de laatste gemeenten in Nederland. Die gedragscode in Maasdriel is afgedwongen door de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Komt nogal heftig over. Zo’n code alleen kan natuurlijk nooit de oplossing zijn. Papier is gewillig.

De herfstvakantie zit erop. Dat was een goed moment om de begroting van de gemeente Putten eens door te worstelen. Een worsteling was het, ieder jaar opnieuw. Liever had ik het nieuwste boek gelezen van Tomas Ross. Nu snap ik ook wel dat een begroting niet hoeft te lezen als een thriller, maar de Puttense begroting is geschreven door, ongetwijfeld goede, boekhouders. Veel verder dan de kadernota in juni zijn we niet. Een inhoudelijke uitwerking van het coalitieakkoord tref je er niet in aan. Daarvoor moeten we wachten op het collegewerkprogramma. Ik begin daar zo langzamerhand wel reikhalzend naar uit te kijken. Het college zit er al weer een half jaar. Met drie full-timers moet dat toch lukken. Tijd vliegt.

Waar moet het begrotingsdebat op 5 november eigenlijk over gaan? Een herhaling van de kadernota? Als ik de commissieleden Middelen goed heb beluisterd zou het kunnen gaan over de verhoging van het rendement op het NUON-geld. Dat is verhoogd van 3 naar 4,5%. De SGP wethouder en raadsfractie hebben er kennelijk slapeloze nachten van. Die 4,5% gaat in 2014 niet lukken, zo was hun stelling in de commissie. Best mogelijk! Voorspellen is nu eenmaal moeilijk, zeker als het de toekomst betreft. Eén ding is zeker, het loopt toch altijd anders dan we nu denken.

Neem nou de mega-korting op de algemene uitkering van het gemeentefonds. Ongekend riep Jorritsma 2 jaar geleden. Ongekend riep heel gemeentelijk Nederland haar na. Die korting is door ons in april jl. voorzichtig ingeschat op € 2 miljoen in 2015. Dat zal, zoals het er nu naar uitziet, gelukkig niet gebeuren. Maar wat wel? Ik vind dat we moeten wachten tot het bestuursakkoord tussen VNG en Binnenlandse Zaken is gesloten. Dat kan nog maanden duren. Tot die tijd moeten we ons de kop niet gek laten maken en het stuur recht houden. Geduld is schone zaak.

Laten we ons de komende maanden maar eens druk maken over de inhoudelijk uitwerking van het collegeakkoord in plaats van cijferfetisjisme te bedrijven. Lijkt me een stuk zinvoller.

Is er dan echt niks om vrijdag 5 november over te vergaderen? Als u het antwoord daarop wil, kom gerust even langs in de raadzaal. We beginnen vroeg in de middag. Zo ga ik eens kijken of ik nog ergens een Tomas Ross heb liggen.

Bespiegeling: Kabinetsbeleid – nog veel onduidelijk

Geplaatst op 11 oktober 2010

Het lijkt erop dat de rust in de Puttense politiek weer wat is teruggekeerd. Na een marathonzitting van de gemeenteraad over de zaak ‘Nijkerkerstraat 32a’, hadden we afgelopen donderdag een normale raadsvergadering. Onze nieuwe raadsvoorzitter vond nog wel dat de raad vaak afdwaalde van het onderwerp, en daar heeft ze wel een punt. Toch was ik niet ontevreden. We waren om 23.00 uur klaar en dat voelt beter aan dan 02.15 uur. Vooral de volgende ochtend.

Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Ik noem bijvoorbeeld de aanleg van de rotonde Van Geenstraat/Nijkerkerstraat en het stil asfalt op de Van Geenstraat zelf. Een mooi resultaat voor onze wethouder Roelof Koekkoek. Had hij ook wel verdiend na de afgelopen weken.

De raad heeft ook uitgebreid stilgestaan bij de aanschaf van een dienstauto voor onze 3 opsporingsambtenaren, de zgn. BOA’s. Je zou ze de nieuwe gemeentepolitie van Putten kunnen noemen. De discussie ging uiteindelijk over € 3.300 per jaar. Voor de fractie van Wij Putten was de zaak eenvoudig. Als je BOA’s op pad stuurt bij nacht en ontij, dan moet je ze voorzien van een goeie uitrusting. Een dienstauto maakt daar deel vanuit. In die dienstauto worden behalve ‘arrestanten’ ook allerlei materialen vervoert om assistentie te verlenen bij ongelukken en andere calamiteiten. Zo zullen BOA’s in de toekomst een defribilator bij zich hebben. Een apparaat waarmee mensenlevens kunnen worden gered.

In het Verkiezingsprogramma heeft Wij Putten veiligheid hoog in het vaandel staan. Dus hebben we in de gemeenteraad aangegeven dat we dan niet gaan millimeteren over een paar euro. Na aanvankelijke aarzeling bij enkele partijen, stemde de gehele raad uiteindelijk unaniem in met het voorstel.

In mijn vorige bespiegeling gaf ik aan dat de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds voor Putten nog wel eens mee zouden vallen. In het coalitieakkoord zijn we uitgegaan dat het Rijk de gemeente Putten zou gaan korten voor € 2 miljoen. Vorige week gaf ik aan dat het waarschijnlijk niet meer wordt dan 1,5 miljoen. De berichten van deze week zijn nog veel positiever. Dat is een goed bericht voor Putten. Maar voor we de vlag echt uithangen, eerst maar even de definitieve cijfers afwachten. En die zijn er niet voor januari 2011. We moeten nog effe wachten om meer zicht te krijgen op de consequenties van het nieuwe kabinetsbeleid.

Bespiegeling: De verbinder

Geplaatst op 3 oktober 2010

De poging tot verkoop van het perceel Nijkerkersraat 32a heeft de afgelopen weken onevenredig veel tijd gekost. Een extra raadsvergadering van zes uur was er zelfs voor nodig. De oppositiepartijen lieten de kanonnen bulderen. Toch moet ook de oppositie voorzichtig zijn met het al te lichtvaardig inzetten van hun grof geschut, anders gaat het ten koste van hun eigen geloofwaardigheid.

De gemeenteraad in Putten gaat opzoek naar een nieuwe burgemeester. Dat moet volgens veel partijen een ‘verbinder’ zijn. Enige zelfkennis kan de Puttense raad in ieder geval niet ontzegd worden.

Het ziet er verdacht veel naar uit dat we binnen 2 weken een nieuw kabinet hebben. De vraag is natuurlijk wat dat voor onze gemeente betekent. Allereerst gaat het nieuwe kabinet VVD/CDA zo’n € ½ miljard minder op het gemeentefonds bezuinigen dan gedacht. Voor de gemeente Putten betekent dat we ongeveer € 500.000 minder hoeven te bezuinigen. Neemt niet weg dat we nog steeds voor grote bezuinigingen staan. Geen enkele reden om lichtvoetig geld uit te geven. We zullen in de komende jaren in Putten iedere euro moeten blijven omdraaien, alvorens uit te geven.

Binnenkort gaan we ons buigen over de gemeentelijke begroting. Voor 2011 valt het nog wel mee, maar de problemen nemen toe naarmate we verder in de tijd komen. Daarom zullen we vanuit Wij Putten nu al kritisch kijken naar alle gemeentelijke uitgaven. Aan de andere kant staat er op de Puttense begroting altijd nog zo’n slordige € 40 miljoen. We moeten ook niet doen of er helemaal niks meer kan. De kunst zal zijn om het mes aan twee kanten te laten snijden. Geld met geld maken, dat is de uitdaging. Wij Putten gaat die uitdaging aan!

Wat valt nog meer op in het coalitieakkoord van Rutte en Verhagen? Wel het aantal gemeenteraadsleden wordt teruggebracht. We hebben nu nog 19 raadsleden, maar dat zullen er minder worden. De verkiezing van de waterschapsbesturen was een paar jaar geleden geen succes, daarom kiezen VVD/CDA voor een systeem waarin de gemeenteraad het nieuwe waterschapsbestuur kiest. Uitgangspunt voor het nieuwe kabinet is dat gemeentelijke herindelingen niet van bovenaf zullen worden opgelegd. Dat is in ieder geval weer een geruststelling.

Maar laten we de komende dagen eerst maar even afwachten of Rutte echt op het bordes komt te staan. Het CDA maakt onzekere tijden door. Ook zij hebben, denk ik, veel behoefte aan een ‘verbinder’.

 

Putten wil gewoon de beste burgemeester

Geplaatst op 27 september 2010

PUTTEN – Man of vrouw, jong of oud, kerkelijk of niet, een meerderheid van de Puttenaren heeft geen duidelijke voorkeur als het gaat om de aanstelling van een nieuwe burgemeester. Dat komt naar voren uit een enquête die Wij Putten afgelopen zaterdag onder winkelend publiek in de Dorpsstraat heeft gehouden. Ruim 160 passanten vulden een formulier in.

Komende donderdag wordt in de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester besproken en Wij Putten wilde met deze enquête de mening van de Puttenaren peilen.

Slechts 5 procent heeft het liefst een man als burgemeester, terwijl 21 procent de voorkeur geeft aan een vrouw, zo bleek. Maar de overige 74 procent maakt het niks uit. Eenderde vindt dat de eerste burger kerkelijk meelevend moet zijn, 27 procent vindt van niet, maar een meerderheid van 40 procent van de passanten maakt het niet uit. Exact eenzelfde verdeling was er bij de vraag of het tijd is voor jong aanstormend talent of dat ervaring voorop staat: eenderde kiest voor jong, 27 procent voor ervaring, maar de rest wil gewoon de beste.

Ook over de politieke kleur maakt de Puttenaar zich niet erg druk: 40 procent heeft liefst een burgemeester die geen lid is van een politieke partij, maar 53 maakt het niet uit tot welke stroming de burgemeester zich rekent. De overige 17 procent heeft wel een voorkeur, maar is nogal verdeeld. Het CDA werd twee keer genoemd en verder; VVD, SP, PVV en Wij Putten. ‘Niet zwaar christelijk’, werd ook genoemd, terwijl een ander de ChristenUnie en de SGP wil uitsluiten van dit ambt.

Ook is gevraagd waar de nieuwe burgemeester in zijn of haar werk de nadruk op moet leggen: als echte burgervader of -moeder aanwezig zijn bij lief en leed, of in Den Haag en Arnhem opkomen voor Puttense belangen. Tweederde kiest voor het eerste, de rest kiest voor het lobbywerk. Een praktische vraag was of de nieuwe burgemeester zelf op zoek moet naar een woning, of dat Putten een hoop gedoe kan voorkomen door een ambtswoning ter beschikking te stellen. Laat hij of zij toch maar zelf wat uitkiezen, zegt ruim driekwart.

Tot slot is de passanten gevraagd of ze wellicht een kandidaat op het oog hebben. De meesten hadden geen idee, maar een paar namen sprongen eruit: wethouder Ard Kleijer en oud-wethouder Evert de Graaf werden drie keer genoemd en oud-raadslid Elly van Geest zelfs vier keer. ‘Als ‘ie maar niet uit Putten komt’, was ook een van de reacties.

Wij Putten geeft de uitkomsten van enquête mee aan de vertrouwenscommissie, die de komende maanden een geschikte burgemeesterskandidaat moet gaan zoeken. Ook Wij Putten is in deze commissie vertegenwoordigd.

Bespiegeling: Vakantieleed van een raadslid

Geplaatst op 11 augustus 2010

Hoe kun je als CDA-raadslid meeprofiteren van goede besluitvorming in de gemeenteraad als je de betreffende vergadering vanwege vakantie hebt gemist? Die vraag stelde Arres Huijgen zichzelf. Zijn antwoord: een ingezonden brief in de Puttenaer. In die brief complimenteert hij alle partijen in de gemeenteraad (inclusief zijn eigen CDA-fractie) voor besluitvorming over de Groene Scheg. Daar past maar één reactie op: ‘Arres, dank je wel; complimenten aanvaard.’

Hij voegt er in zijn brief nog aan toe dat hij bereid is vaker op vakantie te gaan als dat de besluitvorming in de raad ten goede komt. Ik had dat niet willen suggereren, maar als Arres Huijgen het zelf voorstelt… Ik ben benieuwd of overige CDA-fractieleden zijn suggestie zullen overnemen.

Zonder nu op iedere slak zout te willen leggen, vraagt de brief wel om een reactie. Zo gooit hij Wij Putten op één hoop met de voormalige PvdA/GroenLinks. Onjuist natuurlijk. Wij Putten is een nieuwe lokale partij zonder enige binding met welke landelijke partij dan ook. In Wij Putten zitten mensen met verschillende achtergronden. Een partij die het belang van de lokale samenleving voorop zet. Een partij die het bestuur van de gemeente de komende jaren dichter bij de Puttenaren wil brengen.

In zijn brief vraagt Arres Huijgen ook om snelle uitvoering van oude raadsmoties over de fietstunnel Bijsteren en de verkeerssituatie in Stenenkamer. Maar met die opmerkingen vervalt hij weer in de oude CDA-fout. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. kwam het CDA met allerlei dure voorstellen. Het kon niet op, zo leek het. Alleen de wereld is gedurende de laatste 2 jaar sterk veranderd. Door de financiële crisis is de huizenbouw in geheel Nederland ingezakt, en dat kost ook Putten vele miljoenen. Het nieuwe kabinet gaat naar verwachting 18 miljard euro bezuinigen. Ook dat gaat de gemeente Putten hard raken. Is het dan zo raar als o.a. Wij Putten even op de rem trapt? Is het echt zo raar als de gemeenteraad binnenkort nog even heel goed kijkt wat financieel wel en niet kan?

Het geld groeit ons niet op de rug. En we willen de Puttenaren niet de rekening laten betalen via hogere belasting. Daarom moet de gemeenteraad binnenkort gezamenlijk prioriteiten stellen en keuzes maken. En als de CDA-fractie dan niet met vakantie is, kan ze gewoon meedoen. Zo’n aanpak, via openbare besluitvorming waar iedereen aan kan meedoen, is voor sommigen kennelijk nog even wennen.

Bespiegeling: Schaap over de dam

Geplaatst op 14 juni 2010

De verkiezingen zijn geweest. De lokale politici van landelijke partijen kunnen weer aan hun eigen werk. Zal tijd worden, want in Putten bijvoorbeeld ligt het politieke werk van de commissie Samenleving zo meteen meer dan een half jaar stil. Juist in een tijd van economische neergang, groter wordende sociale onzekerheid zou het gemeentebestuur de vinger aan de pols moeten houden. Maar op dit moment heb ik als raadslid geen idee van de ontwikkelingen op de Puttense arbeidsmarkt (werk en bijstand).

De verkiezingen zelf hebben op de Puttense samenleving niet zoveel invloed. Ard Kleijer haalde 91 stemmen. Of dat veel of weinig is, lees ik wel in zijn weblog. ChristenUnie scoort overigens, bij een hogere opkomst, beduidend lager dan in maart 2010. Maar gelukkig is er altijd wel een statistiek op basis waarvan iemand positief gestemd raakt. De CU steeg t.o.v. 2006 in Putten lichtelijk, terwijl de landelijke tendens juist dalend is. Het CDA daarentegen scoort, ondanks het dramatisch verlies, nog altijd beter dan in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zie je maar, we moeten landelijke en lokale verkiezingsuitslagen niet willen vergelijken. Wel jammer voor de lokale VVD.

Voor Putten is het nieuwe kabinet van meer belang. Wordt het VVD, PVV en CDA. Of wordt het PvdA, CDA met wat kleinere partijen. Of paars-3? Voor Putten is met name het tempo waarin bezuinigd gaat worden (en waarop) van belang. Dat raakt het takenpakket van de gemeente en de gemeentefinanciën. En over die gemeentefinanciën gaat het donderdag a.s. in de raadsvergadering. Het college heeft de uitgangspunten voor de begroting van de komende jaren (de kadernota) n.a.v. de commissievergadering aangepast. Het college heeft de kadernota geplaatst in het perspectief van de eigen missie voor de komende 4 jaren en de OZB-verhoging van tafel gehaald. Met deze kadernota zullen CU, Wij Putten en SGP in grote lijnen wel uit de voeten kunnen. Uiteindelijk gaat het om de werkelijke begroting 2011 – 2014, en die stellen we pas in november vast. Dat duurt nog even.

Dus is er nu tijd genoeg om invulling te geven aan het bestuursconvenant. De eerste uitwerking ligt er al. In de commissie Middelen van volgende week staat de reclamebelasting op de agenda. Dat klinkt wel wat anders dan de BIZ-belasting uit het bestuursconvenant, maar dat zal de wethouder wel kunnen uitleggen. Reclamebelasting, als er één schaap over dam is volgen er meer.

Bespiegeling: OZB

Geplaatst op 8 juni 2010

Op de één of andere manier lukt het maar niet om enige regelmaat in mijn bespiegelingen te krijgen. Een week is voorbij, voordat ik het weet. Dus toch maar even achter de PC gekropen. Over een uur begint het slotdebat voor de landelijke verkiezingen. Als lokale partij heeft Wij Putten daar geen energie ingestoken, maar als kiezer volg ik de politieke ontwikkelingen natuurlijk op de voet. De kiezer is op drift, onzeker over de toekomst. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in België waar zondag de stembussen opengaan. De financiële crisis houdt ons in de houdgreep, vooral in Europa.

In Putten hebben we, vooruitlopend op de komende bezuinigingen, in het coalitieakkoord al flink wat bezuinigingen opgenomen. Zo’n € 2 miljoen gaan we besparen. Dat is voor Puttense begrippen heel veel. Daarbij hebben we afgesproken dat we de OZB slechts met de inflatiecorrectie zullen verhogen. Alleen als we nog voor veel grotere besparingen komen te staan, dan en alleen dan gaat de OZB extra omhoog.

Het nieuwe college, met Wij Putten erin, is de afgelopen weken hartstikke druk geweest met de voorbereidingen voor de begroting voor 2011 en de jaren daarna. Geen gemakkelijke klus, maar gelukkig was er tijdens de formatie al veel voorwerk gedaan. Toch was ik verrast om te lezen dat het college de OZB voor de jaren 2014 en 2015 met 3 resp. 5% extra wil verhogen.

Nu is 2014 en 2015 nog heel ver weg! En er kan nog ontzettend veel gebeuren. Maar toch. Dus heeft Wij Putten in de commissie Middelen aangegeven dat het coalitieakkoord moet worden uitgevoerd. De gedachte aan een OZB-verhoging beschouw ik als een opstartprobleempje van het nieuwe college, maar wel een vervelende. De lokale media pikten de OZB-verhoging terecht op. Voor de beeldvorming van het nieuwe college natuurlijk vervelend.

Of die € 2 miljoen bezuinigingen genoeg zal zijn, dat moeten we afwachten. Ik denk dat we het pas echt weten in het voorjaar van 2011. De bezuinigingen op rijksniveau zullen ons allemaal gaan raken, daarom laten we de gemeentelijke lasten in Putten als het even kan niet extra stijgen. Dat is de opdracht aan de fracties van ChristenUnie, Wij Putten en SGP en natuurlijk ook aan het nieuwe college.

 

Bespiegeling: Overheidscommunicatie

Geplaatst op 24 mei 2010

De kop is er af. Vorige week dinsdag was de eerste bijeenkomst van de commissie Ruimtelijke Zaken. In die vergadering stelde de heer Huijgen (CDA) een interessante vraag over de keuze van het plaveisel aan de Bosrand.

Wat is het geval. Vorig jaar ontstond er onrust over de reconstructie/onderhoud van de Bosrand, Kastanjelaan en Prins Hendrikweg. Eenvoudig gezegd ging het over: draaien we daar asfalt of gooien we er klinkers in. De bewoners kwamen naar een informatieavond met het idee dat ze nog konden meepraten. Maar op die avond bleek dat het college al gekozen had voor klinkers. De mensen natuurlijk boos. Dus besloot het college alsnog via een enquête de mening van de aanwonenden te peilen.

Op 20 april besloot het college de reconstructie/onderhoud met deels klinkers en deels asfalt uit te voeren. Onduidelijk bleef wat de uitslag van de enquête was. Raadslid Huijgen was over de gang van zaken verbaasd. Ik ook. Het ging natuurlijk om een besluit van het vorige college met toen nog het CDA erin. Moedig van Huijgen om daar vragen over te stellen.

In eerdere bespiegelingen heb ik de gang van zaken rondom de Bosrand al als voorbeeld genoemd van gebrekkige communicatie door het college. Het oude college heeft in zijn laatste vergaderdag op 20 april die lijn nog even doorgetrokken. Continuïteit van beleid heet dat.

Had het anders gekund? Lijkt me wel. Het college neemt eenvoudigweg een besluit op basis van de uitkomsten van de enquête en maakt zijn besluit tegelijkertijd met de uitkomsten van de enquête bekend. Dan snapt iedereen wat er aan de hand is en voorkom je allerlei gedoe. Natuurlijk leg je in de toelichting de verbinding tussen besluit en enquête-uitkomst.

Voor Wij Putten is een andere wijze van besturen heel belangrijk. Dat is één van de hoofdredenen waarom we Wij Putten hebben opgericht en waarom Wij Putten meedoet in het college. Anders besturen betekent dat we vooraf in gesprek willen met de betrokkenen en heel goed naar hun argumenten willen luisteren. Het gemeentebestuur neemt vervolgens een goed gemotiveerd besluit en legt dat vervolgens goed uit. Zo willen we het in de toekomst graag zien.

Inmiddels zijn de aanwonenden aan de Kastanjelaan, Bosrand etc. via een brief door de gemeente geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête. Op basis van enkele signalen krijg ik de indruk dat het oude college de uitkomsten van de enquête in zijn besluit serieus heeft meegenomen. Als raadslid ben ik (nog) niet geïnformeerd.

Conclusie: inhoudelijk is er waarschijnlijk niet veel aan de hand, maar qua overheidscommunicatie moet er nog wel een verbeterslag worden doorgevoerd.